Tag Archive | "สุขาวดี"

Tags: ,

20 วิธีสู่สุขาวดี


20 วิธีสู่สุขาวดี (1)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (2)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (3)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (4)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (5)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (6)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

20 วิธีสู่สุขาวดี (7)
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Posted in 20 วิธีสู่สุขาวดีComments (0)

Tags: , ,

อมิตายุรฺ ธฺยาน สูตร 佛說觀無量壽佛經


พระกาลยสมหาเถระ แปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์ เมื่อพุทธศักราช ๙๖๗พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (沙門聖傑) วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๒


บทนำ

สวรรค์ของทุกศาสนา ชื่อว่าเป็นสถานที่มีความสุข บุถุชนทั้งหลายปรารถนาจะไปเกิดที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ตามมติของศาสนาใดๆ ไม่เว้นแต่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกของเรา ที่ชาวสวรรค์จะมีแต่ความสุขที่ประณีต แต่ไม่พ้นจากวัฏสงสาร เพราะสุขนั้นเจือด้วยราคะกิเลส แต่ความสุขแบบคติของสุขาวตี หรือพุทธเกษตรอื่นๆ นั้น มิได้สุขเพราะเจือด้วยราคะกิเลส แต่เป็นสุขที่เบาบางจากกิเลสต่างหาก เป็นสุขเพราะคนอื่นสุข ไม่ใช่สุขเพราะตัวเอง เรียกว่าเป็นความสุขแบบโพธิสัตว์

หากเราจะเอาราคะกิเลสของตนเองมาพิเคราะห์ธรรมเกี่ยวกับเรื่องสุขาวตี ก็ย่อมจะไม่เข้าถึงสุขาวตี เพราะที่นั้นเต็มไปด้วยสิ่งยั่วใจของบุถุชน เช่น พื้นดิน สิ่งก่อสร้าง อิฐหินกรวดทราย ล้วนเป็นทองคำอัญมณี นี่คือเราเอากิเลสของบุถุชนในโลกแห่งนี้มองอิฐหินกรวดทรายของสุขาวตีแห่งนั้น แล้วตั้งใจไปเกิดเพราะมีแต่สิ่งมีค่าสวยงาม จึงเรียกว่าไปเกิดที่สุขาวตีด้วยแรงกิเลส ไปด้วยความไม่มีปัญญา ดังนั้นผู้จะไปถึงสุขาวตี หรือเข้าใจสุขาวตีและพุทธเกษตรอื่นๆ แม้นจะยังกำจัดอาสวะในจิตไม่สิ้นจนถึงขั้นอรหันต์ ก็ยังนับว่าเป็นผู้เบาบางจากกิเลสบางประการ อัตตา บัญญัติ เพราะเป็นผู้มีความเห็นว่าทองคำอัญมณีในโลกนี้ หรือโลกไหนๆ ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไร

ในสูตรว่าด้วยเรื่องสุขาวตี ก็กล่าวไว้ว่า ดินแดนอันสุขารมณ์นั้น เป็นเพียงมายาภาพที่พระอมิตาภะ ทรงนิรมิตขึ้นเพื่อสั่งสอนธรรมแก่สัตว์ที่มีจริตอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ข้อนี้จึงไม่ต่างอะไรกับโลกแห่งนี้ ที่ล้วนเป็นมายา ที่พระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อสอนธรรมเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระกรุณา พระปัญญา และพระอุปายะที่ไม่มีประมาณในการสอนสัตว์ของพระพุทธองค์ ดังนั้น ตามมติของชนทั้งหลายที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น ล้วนเกิดขึ้นจากความไม่รู้และคาดเดาเอามาจากเหตุผลที่ตนเองได้ศึกษามา ส่วนนี้คือปัญหาสำคัญว่า เราศึกษามาถูกหรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่และตนเองนั้นเข้าใจถ่องแท้หรือไม่

หากเราได้ศึกษา พระธรรมหรืออรรถกถาของโบราณาจารย์ของมหายานที่กล่าวถึงสุขาวตี ที่สุดแล้วก็คือ ให้ย้อนกลับเข้ามาในตน ให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธะในตนเอง เพราะทุกคนมีธาตุพุทธะ คือสามารถรู้แจ้งได้ เพียงแต่เหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อม ให้ได้มีพุทธเกษตรของตนเองคือให้พากเพียรบำเพ็ญจนตนเองได้บรรลุพุทธภาวะ สามารถอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในพุทธเกษตรของตนได้ ฯลฯ จนมีหลายประโยคของนิกายสุขาวตีกล่าวว่า 浄土世間 ความหมายคือ โลกแห่งนี้คือวิสุทธิภูมิพุทธเกษตร นี่คือคำกล่าวของผู้ที่พ้นสมมติบัญญัติ มีมติเห็นโลกธาตุทั้งหลายว่าไม่ต่างกัน ว่าสุขาวตีและโลกแห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกัน เพราะเป็นไตรลักษณ์ เป็นมายา หากเราท่านหมายมุ่งพิจารณาตนเองให้รู้จักตนเองอย่างแท้จริงแล้ว จะอยู่โลกไหนก็ไม่ต่างกัน เพราะทุกข์ของโลกแห่งนี้ และสุขของโลกแห่งนั้นไม่อาจทำให้จิตของตนเองหวั่นไหวได้เลย ต่างกันเพียงอุปายะวิธีเท่านั้นเอง ตราบใดที่ยังมิอาจสละบุคลาธิษฐานแล้วเข้าถึงปุคคลศูนยตา ละธรรมธิษฐานแล้วรู้แจ้งธรรมศูนยตา ก็อย่าได้วิจารณ์ด้วยความแน่นอนเลย..

หากเราได้ศึกษา พระธรรมหรืออรรถกถาของโบราณาจารย์ของมหายานที่กล่าวถึงสุขาวตี ที่สุดแล้วก็คือ ให้ย้อนกลับเข้ามาในตน ให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธะในตนเอง เพราะทุกคนมีธาตุพุทธะ คือสามารถรู้แจ้งได้ เพียงแต่เหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อม ให้ได้มีพุทธเกษตรของตนเองคือให้พากเพียรบำเพ็ญจนตนเองได้บรรลุพุทธภาวะ สามารถอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในพุทธเกษตรของตนได้ ฯลฯ จนมีหลายประโยคของนิกายสุขาวตีกล่าวว่า 浄土世間 ความหมายคือ โลกแห่งนี้คือวิสุทธิภูมิพุทธเกษตร นี่คือคำกล่าวของผู้ที่พ้นสมมติบัญญัติ มีมติเห็นโลกธาตุทั้งหลายว่าไม่ต่างกัน ว่าสุขาวตีและโลกแห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกัน เพราะเป็นไตรลักษณ์ เป็นมายา หากเราท่านหมายมุ่งพิจารณาตนเองให้รู้จักตนเองอย่างแท้จริงแล้ว จะอยู่โลกไหนก็ไม่ต่างกัน เพราะทุกข์ของโลกแห่งนี้ และสุขของโลกแห่งนั้นไม่อาจทำให้จิตของตนเองหวั่นไหวได้เลย ต่างกันเพียงอุปายะวิธีเท่านั้นเอง ตราบใดที่ยังมิอาจสละบุคลาธิษฐานแล้วเข้าถึงปุคคลศูนยตา ละธรรมธิษฐานแล้วรู้แจ้งธรรมศูนยตา ก็อย่าได้วิจารณ์ด้วยความแน่นอนเลย..

การเจริญสมาธิตามนัยยะที่ปรากฏในพระสูตรนี้ ก็เป็นอุปายะหนึ่งให้จิตสงบเพื่อก่อเกิดปัญญาเช่นกัน แต่หากจะอาศัยอำนาจของพระอมิตายุสะพุทธะด้วยแล้ว ก็อาจได้กุศลอันพิสดารที่พรรณนาไว้ในสูตรนี้ เว้นแต่ผู้ไร้ศรัทธาและอัธยาศัยเช่นนี้เท่านั้น พระสูตรนี้ยังเป็นสูตรสำคัญหนึ่งในสามของนิกายมหายาน สำนักสุขาวตี คือ ๑.มหาสุขาวตีวยูหสูตร(大無量壽經) ๒.อมิตายุส ธยานสูตร(觀無量壽經) ๓.จุลสุขาวตีสูตร (阿彌陀經)

เมื่อสมัยเด็กของอาตมาภาพ ก็ได้ภาวนาพระนามของอมิตายุสะพุทธเจ้า พร้อมกับโยมพ่อและเครือญาติ เพื่ออุทิศให้โยมปู่ที่กำลังจะสิ้นชีพ เวลานั้นบรรดาลูกหลานได้คุกเข่ารอบๆเตียงของผู้ป่วย แล้วเอ่ยพระนามว่า “นำ มอ ออ มี ทอ ฝอ” ไม่ขาดสาย จนโยมปู่ได้อุทานว่า มีพระพุทธเจ้าทองคำลอยมาเต็มห้อง….แล้วสิ้นใจไป ทำให้ลูกหลานดีใจว่าเป็นนิมิตมงคลและสงสัยว่ามีความหมายอย่างไร โดยไม่มีใครได้เคยศึกษาพระสูตรเล่มนี้มาก่อน ปัจจุบันเมื่อได้ศึกษาพระสูตรนี้แล้ว จึงได้เข้าใจถึงคำอุทานนั้น

พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสหลวงจีนใบฏีกาเย็นเมี้ยง เจ้าอาวาสวัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่) จ.ชลบุรี ท่านได้เมตตาและแลเห็นประโยชน์จากการเผยแผ่พระธรรมคำสอน จึงมีดำริว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายานนั้น นับถือพระอมิตายุสพุทธเจ้ามากที่สุดก็ว่าได้ แม้จะมีวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ก็มีความหมายทางธรรมที่ล้ำลึกแยบคาย ซึ่งการภาวนาพระนามนี้ถือเป็นการเจริญพุทธานุสสติ เมื่อเรามีจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอยู่สม่ำเสมอ จะมีอานิสงค์ให้เรามีหิริโอตตัปปะ คือเกรงกลัวและละอายต่อบาป ทั้งจะทำให้เกิดความพากเพียรต่อการปฏิบัติธรรม เผยแผ่พระธรรม และไม่เหนื่อยหน่ายการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแผ่ตำราสำคัญว่าด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของนิกายมหายาน สำนักสุขาวตี จึงมีดำริจะพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอมิตายุสพุทธเจ้าออกเผยแผ่

ดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง

  อมิตายุรฺ ธฺยาน สูตร (unknown, 259 hits)

Posted in พระสูตรComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Comments
  • Tags
  • Subscribe
  • None found
Advertise Here

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้: 1
จำนวนผู้เข้าชมที่ Login: 0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 128
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 95166

ค้นหา